Tuesday, 8 September 2009

रेखाचित्रं... सहजंच काढलेली...

एक शेतकरी...


पाडस...


फासे-पारधी...


धनेश...

1 comment: